Duyfjes Trading maakt gebruik van de bewezen methode van AQL en dit staat voor:  ‘Acceptance Quality Limit’ . Wij gebruiken AQL om een productinspectie uit te voeren. Maar wat is dit nu eigenlijk? Waarom is dit dé standaard? In dit artikel nemen we u bij de hand en bieden wij u een diepgaand inzicht in de wereld van kwaliteitscontrole.

Acceptance Quality Limit

De standaard definitie van Acceptance Quality Limit (AQL) geeft het maximaal toelaatbare percentage defecte producten [of het aantal maximale defecten per 100 stuks] aan op een partij goederen, dat voor de steekproef als een bevredigend resultaat beschouwd mag worden.

Elk productieproces heeft een – ook al is het slechts gering – foutpercentage. In geen enkele branche kan voor 100% gegarandeerd worden dat producten vrij van fouten zijn. Wat dit betreft hoeven wij alleen maar aan de grote terughaalacties van diverse autofabrikanten te denken die in de media veel belangstelling kregen. Het AQL is een statistische methode voor de kwaliteitsbepaling.

Hoe de AQL-waarde wordt bepaald

De kenletter
Eerst wordt de totale hoeveelheid van alle geproduceerde goederen – de zogenaamde partijomvang (eerste kolom in tabel 1) – vastgelegd. Vervolgens dient het zogenaamde testniveau te worden bepaald. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene- en speciale testniveaus. Elk van deze niveaus wordt wederom onderverdeeld in verschillende subklassen (kolommen in tabel 1). Als resultaat van deze bepalingen (het snijpunt in tabel 1) verkrijgt men dan de zogenaamde kenletter (van A tot R).

Tabel 1: Kenletters voor de steekproefgrootte volgens DIN ISO 2859 deel 1

Een voorbeeld:

Een inkoper bepaalt zijn partijomvang op 30.000 stuks. Daarna kiest hij overeenkomstig de normen die voor zijn productie gelden het testniveau uit, bijv. het algemene testniveau II. Het snijpunt tussen partijomvang en testniveau levert de kenletter op – in dit geval M.

De AQL-waarde
Aan de hand van de vastgestelde kenletter kan in een verdere tabel (tabel 2) de grootte van de te testen deelhoeveelheid – de zogeheten steekproef – worden afgelezen (het verticale vlak in tabel 2). Overeenkomstig het voorafgaande voorbeeld is er sprake van een steekproef van 315 stuks.

aql_duyfjestrading.jpg

Tabel 2: Eenvoudige steekproefbepaling voor normale test (volgens DIN ISO 2859 deel 1)

In een verdere stap wordt het zogenaamde acceptabele kwaliteitsniveau – de AQL-waarde – vastgesteld (het horizontale vlak in tabel 2). Dit wordt op de meeste gebieden door wettelijke normen bepaald. Legt men voor het reeds genoemde voorbeeld een AQL-waarde van 2,5 vast, dan kunnen in het snijpunt van de kenletter M en AQL = 2,5 de cijfers 14 en 15 worden afgelezen. Hierbij gaat het om het zogenaamde acceptatie- en afwijzingsgetal. In dit voorbeeld wordt de partij bij 14 gevonden gebrekkige producten geaccepteerd, bij 15 fouten afgewezen, aangezien de totale hoeveelheid niet voldoet aan de voorgeschreven kwaliteitscriteria.

In het geval van 15 defecte producten dient de inkoper de partij af te wijzen en/of vragen om de de defecte producten te sorteren, te vragen om deze te herstellen of om vervangende producten te vragen. Daarna dient de inkoper zijn partij nog een tweede maal te laten inspecteren.

Anderzijds, wanneer er voor deze 315 geïnspecteerde producten minder dan 15 defecten gevonden worden dan betekent dit dat er 95% kans is om minder dan 5%(15/315) defecte producten in de hele partij te vinden.

De meest gebruikte waarden door inkopers zijn de volgende AQL waarden: 0 / 2,5 / 4 voor kritische / grote / kleine defecten.

Het betrouwbaarheidsniveau
Wordt uit een totale hoeveelheid slechts een bepaalde deelhoeveelheid gecontroleerd, dan kan hieruit geen 100 % nauwkeurige uitspraak over de kwaliteit van de totale hoeveelheid worden gedaan. Met statistische methoden en de empirische ervaring kunnen evenwel precieze gevolgtrekkingen over het kwaliteitsniveau worden gemaakt. De statistische waarschijnlijkheid dat het resultaat van de steekproef ook voor de totale hoeveelheid geldigheid heeft wordt aangeduid als het zogenaamde betrouwbaarheidsniveau en kan door middel van adequate berekeningen en tabellen worden bepaald. Het resultaat is een percentage.